SẢN XUẤT BỒN CHỨA DẦU THỰC VẬT – GOLDEN HOPE – NHÀ BÈ